Säännöt

KARSTULA VISKI OSK SÄÄNNÖT

Hyväksytty yhtiön perustavassa kokouksessa Karstulassa 16. päivä kesäkuuta 2003.

1. Osuuskunnan toiminimi on Karstula Viski Osk ja sen kotipaikka on Karstula.

2. Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on alkoholipitoisten juomien, erityisesti viskin valmistus, maahantuonti, vienti, myynti ja markkinointi, erilaiset matkailua palvelevat toiminnot sekä viskikulttuurin edistäminen. Osuuskunta voi hankkia, hallita ja myydä osakkeita, osuuksia ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan vähintään yhdellä sadan (100) euron osuusmaksulla. Osuusmaksu on maksettava kahden kuukauden kuluessa liittymisestä. Perustamiskokouksen jälkeen liittyviltä jäseniltä peritään erillinen liittymismaksu, joka on suuruudeltaan kaksikymmentä (20) euroa per yksityishenkilö ja kaksisataa (200) euroa per yritys tai yhteisö. Liittymismaksua ei palauteta.

4. Osuuskunnan jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta päättää hallitus. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös yhteisö. Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii osuuskunnan etuja vastaan tai rikkoo sen sääntöjä. Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

5. Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai veloista.

6. Osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä, jotka valitaan osuuskunnan jäsenistä tilikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain toisessa varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnankokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Hallitus päättää muun muassa osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista.

7. Hallitus valitsee osuuskunnalle tarvittaessa toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen valvonnassa hoitaa osuuskunnan juoksevia asioita ja hallintoa osuuskunnan-kokouksen ohjeiden mukaan.

8. Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin, hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus päättää prokuroiden antamisesta.

9. Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin 31.12.2004. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat sekä hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille kuukautta ennen osuuskunnan ensimmäistä varsinaista kokousta.

10. Osuuskunnassa on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen osuuskunnan ensimmäistä varsinaista kokousta.

11. Kutsu osuuskunnan varsinaisiin kokouksiin toimitetaan jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta Viiden Kunnan Sanomissa tai kirjeellä tai sähköpostilla. Kutsu osuuskunnan ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Viiden Kunnan Sanomissa tai kirjeellä tai sähköpostilla. Jäsenet vastaavat itse yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

12. Ensimmäinen osuuskunnan kokous pidetään Karstulassa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua ja toinen osuuskunnan kokous pidetään Karstulassa hallituksen määräämänä päivänä ennen marraskuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muutoin on lain mukaan pidettävä. Osuuskunnan kokouksessa jäsenellä on yksi (1) ääni ja läsnä oleva voi edustaa yhtä (1) poissaolevaa, jos on saanut siihen kirjallisen valtuutuksen.

13. Vuotuisesta ylijäämästä on siirrettävä vararahastoon, kunnes se on karttunut täyteen määräänsä, vähintään 1/20 osa sen jälkeen kun ylijäämästä on vähennetty mahdollinen taseen mukainen tappio edellisiltä tilikausilta. Muun ylijäämän käyttämisestä päättää osuuskunnan ensimmäinen kokous.

14. Ensimmäisessä osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa (kevätkokous) käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintar-kastuskertomus
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai toimenpiteistä, joihin
vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta
7. Käsitellään ja päätetään muut hallituksen kokouskutsussa esittämät asiat

Toisessa osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa (syyskokous) käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Päätetään hallituksen tehtävät ja ohjeet
4. Päätetään toimitusjohtajan tehtävät
5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
6. Päätetään valittavan hallituksen jäsenten palkkiot ja
korvausperusteet sekä tilintarkastajien palkkiot
7. Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja
8. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
9. Käsitellään ja päätetään muut hallituksen kokouskutsussa esittämät asiat

15. Muutoin noudatetaan voimassaolevaa osuuskuntalakia.